Kurs för driftledare i gata-/parkverksamhet

Publicerad: 2019-11-05 18.45 | Senast ändrad: 2020-01-16 16.12

Kurs för driftledare i gata-/parkverksamhet

Citat från tidigare kursutvärderingar;

"Kursledarna är kunniga, erfarna och hjälpsamma"
"Behandlar varje del och problemområde som jag brottas med i mitt dagliga arbete!"
"Bra att blanda deltagare från kommuner och entreprenörer"

 

Om kursen:

Detta är en tvådagars kurs för dig som är driftledare inom gatu-/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel hos kommunala  beställare och utförare, privata entreprenörer eller bostadskooperationen. Kursen riktar sig till både beställare och utförare, från verksamhetschefer och platschefer,  till arbetsledare, projektledare, produktionsplanerare och entreprenadingenjörer.

Dessa kursdagar ger fördjupningskunskaper inom verksamhetsstyrning, verksamhetsbeskrivning, produktionsplanering, budgetering, tids- och resursåtgångar, kostnadsfördelning, kalkylering och kvalitetssäkring.

Kursledare båda dagarna är Claes-Anders Malmberg, Acama konsult AB.
Gästföreläsare under dagarna är Micael Pamberg, områdeschef Konsult, mark & trädgård hos HSB Stockholm och Anna Cedvén, konsult i egna företaget Förvaltningsstrategi och specialiserad på AFF-konceptet.
 

  • Vill du bli en bättre driftledare och få aktuella spetskunskaper på utförandet av drift och underhåll ? 

  • Vill du bli skickligare i ditt kravställande och uppföljande som beställare/ entreprenadledare i en gata-/park-yttre FS-entreprenad? 

  • Vill du veta vad som händer på drift- och underhållsområdet i branschen och utbyta erfarenheter med kollegor i branschen? 

    Då är det här rätt kurs för dig!


Dagsprogram:


Dag 1
Förmiddagspass


Vi inleder med en nulägesanalys av hur branschen ser på utmaningarna inom gata/park.

Hur ser andra förvaltningar och entreprenörer på dagens styrkor, svagheter, hot och möjligheter inom drift och underhåll ? Vilka åtgärder brukar man behöva vidta på kort och lång sikt? Varför har det blivit som det blivit och hur ser framtiden ut?

Förmiddagen ägnas sedan åt frågan om hur vi kan förbättra och förenkla verksamhetsstyrning och produktionsplanering. Vilka styrinstrument krävs?  Hur anpassar man verksamhetsbeskrivningarna Funktionella Gator och Funktionella Parker till tydliga LGS:er? Vi går igenom mallarna och ger exempel på anpassningar.

Värdet av att ha en tydlig Lägsta Godtagbara Standard syns inte minst när man kopplar den till en Produktionsplan och en Resurshållnings/Bemanningsplan. Även här går vi igenom mallar och ger exempel.


Eftermiddagspass

Efter lunchen ser vi på problem och möjligheter kring inmätningar och mängdningar. Även här har vi goda exempel och överväganden. Tillsammans med aktuella mängder och arealer, nyckeltal och tidsfaktorer får man så en Produktionskalkyl och Volymbestämning som grund för budgetering och verksamhetsplanering. Vi provar på att upprätta en produktionskalkyl och göra en enkel volymbestämning på ett typiskt driftarbete.

Var brukar vi brista i kostnadskontroll och projekthantering? Frågan är mycket berättigad eftersom verklighet och teori kan skilja sig åt avsevärt inom drift och underhåll. Sist under första dagen lyfter vi några typiska problemområden som produktionsbortfall/ställtider, lager/förrådshantering, fordons- och maskinhantering, försenade projekt och överlämning från projekt till driften.

Vi lägger också in ett särskilt pass kring: 
Grundläggande kunskap om tidsåtgångar och kostnadsuppskattningar för en mängd olika arbetsuppgifter inom tillsyn, skötsel och underhåll av utemiljöer av hårdgjorda ytor, konstbyggnader, gräsytor, mark- och lekutrustning, vinterväghållning, planteringsytor, vattenytor, markrenhållning och sophantering etc

Dag 2

Förmiddagspass

Dagen inleds med en analys av hur vi försöker anpassa verksamheten till pressade ekonomiska ramar, vad som sker när verksamhet avgiftsfinansieras istället för skattefinansieras och hur verkligheten inte alltid är så lätt att anpassa till vad verksamheten får kosta.

Hur kan vi optimera kostnadseffektiviteten och förenkla kostnadsfördelningen? Är vi rätt budgeterade för våra verksamheter? Hur kvalitetssäkrar vi utförda arbeten? Detta är några av dagens frågeställningar.

Under förmiddagen ser vi på olika metoder att få mer pang för pengarna. Var är vi själva mest konkurrenskraftiga och vad gör entreprenörer bättre? Var kan man förändra driftformerna fortast och vad kan egentligen en förändring ge i verklig kostnadsbesparing?  Vi gör också ett grupparbete kring bättre kostnadskontroll och säkrare projekthantering .

Vi fortsätter med hur man kan analysera och förenkla kostnadsfördelningen, som ofta är onödigt krånglig och svårförståelig. En schabloniserad intern kostnadsfördelning ersätter ofta internfakturering men leder inte alltid till den enkelhet och rättvisa fördelning som eftersträvas. Hur får vi en rättvisande budgetering och var finns fallgroparna som man måste se upp med?


Eftermiddagspass

Efter lunch handlar det om produktionsplanering och uppföljning av utförda arbeten. Hur planerar, dokumenterar och kontrollerar vi att det som planerats och budgeterats verkligen blir utfört på avsett sätt och till den angivna kostnaden? Vad brukar gå snett i våra produktionsplaner och kalkyler för drift- och underhållsprojekt? Hur ska vi bedriva egenkontroll och efterkalkylering? Hur hanterar vi tillkommande och avgående arbeten , driftstörningar etc så att ställtider och andra driftstörningar minimeras? 

Vi tar också under eftermiddagen upp tre särskilda problemområden; 1/säkra utförarkompetensen (yrkesbevis/behörigheter/certifieringar),  2/säkra felanmälningar och återrapportering och 3/ säkra reklamationer och garantiåtaganden. I ettt avslutande grupparbete diskuterar vi också några typiska frågeställningar på dessa områden.


 

 
 

Claes-Anders Malmberg, Org- o grönytekonsult/VD, Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats
Nytt datum kommer snart.
Kostnad
Kursen kostar 6495 kr exklusive moms, vilket inkluderar kaffen, lunch och dokumentation.
 
https://www.gronatrender.se/kursanmalan.php
Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-post; maria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.
Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. Den driftstörning vi tidigare hade på formuläret har nu löst sig och formuläret fungerar igen.

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

 

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

 

Senaste artiklar

21 januari 2020

Vad hindrar införandet av arbetsrobotarna?

Arbetsrobotar kommer på bred front, men vad är deras införande? 
Detta diskuteras i Claes-Anders Malmbergs nya artikel. 

Läs mer »

21 januari 2020

Kursdag om invasiva växter

Ny kurs med agronomen Anders Larsson som tar upp problematiken kring, och lösningar på hur man bekämpar invasiva växter. Hålls den 12 maj 2020 i Huddinge.

Läs mer »

19 januari 2020

Kurs i att effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? Och vad är bäst att inte göra i egen regi?

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur. Ny kurs ordnas 25-26 mars i Huddinge.

Läs mer »

14 januari 2020

Markdrönare och andra trender i utemiljöbranschen 2020

Markdrönare, maskinhandel i omvandling, kraftsamlande utförandeformer, utpädningseffekter i driftbudgeten, underhållsminus och vinterreglering kan komma att prägla branschen i år.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad