Växtnäring till stadsträd - Varför och hur?

Publicerad: 2019-07-15 15.01 | Senast ändrad: 2019-07-15 15.01

Växtnäring till stadsträd - Varför och hur?

Vi skall i del två gå lite djupare in på växtnäringsämnen och dess egenskaper och funktion. Man brukar räkna med att 16 ämnen är nödvändiga för alla växters funktion. Grovt kan växtnäringsämnen indelas i makro och mikronäringsämnen. Till makronäringsämnena räknas Kväve, Fosfor, Kalium, Magnesium samt Svavel (N,P,K, Mg och S). Bland mikronäringsämnena kan nämnas tex Bor, Koppar och Zink.

Viktigt att lägga märke till är att alla växtnäringsämnen behövs. Brist på bara ett enda ämne kan leda till såväl olika sjukdomar som allmänt sämre tillväxt och vitalitet hos trädet. Det är också så att brist på ett ämne begränsar växtens möjligheter att ta nytta av övriga växtnäringsämnen. Inom jordbruksvetenskapen formulerade Justus von Liebig redan 1855 den så kallade minimilagen: “Grödans tillväxt begränsas av det växtnäringsämne som det råder underskott av". Denna lag brukar populärt illustreras med en tunna där varje ”bräda” representerar ett växtnäringsämne. Vattnet i tunnan – symboliserande totalt tillgodogjord växtnäring – rinner naturligtvis ut vid den kortaste brädan, oavsett hur långa de andra brädorna är. Man måste därför eftersträva att gödsla med samtliga ämnen trädet behöver och i så korrekt proportion som möjligt.

Låt oss lite översiktligt gå igenom respektive växtnäringsämnes funktion.

 

Makronäringsämnen

Kväve, (N)

Kväve behövs för att bygga proteiner i trädets celler, dvs mer konkret bidra till tillväxt eller till nya skott efter beskärning. Kväve är normalt det växtnäringsämne som behövs i störst mängd. All tillväxt i växten kräver kväve. Kväve bidrar också till grön bladfärg, då kväve är en viktig beståndsdel i klorofyllmolekylen. Kväve tas upp i växten i form av nitrat respektive ammoniumjoner. Men dessa joner är också relativt flyktiga i markvätskan och om trädet gödslas med enbart nitrat och ammonium är effekten mycket kortsiktig. Istället är det viktigt att växtnäringen som tillförs dels innehåller ammonium och nitrat för snabb effekt men också mer långsamtverkande kväveformer som olika former av Urea och ”polyurea” som i marken kan omvandlas till former som trädet kan ta upp.

 

Fosfor

Fosfor behövs för frösättning, men är också avgörande för t ex rotutvecklingen. Fosfor bidrar till inlagring och transport av energi från fotosyntesen. Fosfor är relativt svårrörligt i markprofilen så trädets rötter måste ”växa till” fosforn. Av denna anledning är det av yttersta vikt att fosfor placeras en bit mer i jorden så att rötterna dras dit. Fosfor är alltid viktigt men kanske allra mest i etableringsskedet.

 

Kalium

Kalium är viktigt för trädets ämnesomsättning och hjälper trädet att förbereda invintring. Kalium är också en viktig komponent i trädets interna vattentransport. Brist på Kalium leder till större risk för såväl torkstress som vinterskador.

 

Magnesium

Magnesium är en viktig beståndsdel i klorofyll och således en förutsättning för en fungerande fotosyntes och energiförsörjning. Magnesium är liksom Kalium viktig för att reglera vatteninnehållet i växten. Man bör vara uppmärksam på balansen mellan Kalium och Magnesium eftersom de konkurrerar med varandra. Ett praktiskt sätt att hantera detta är att använda ett gödselmedel med såväl Kalium som Magnesium.

 

Svavel

Svavel är viktig för fotosyntesen men ingår även i aminosyror, enzymer och hormoner i trädet.
 

Mikronäringsämnen

Mikronäringsämnen har det gemensamt att de behövs i mindre mängd än makronäringsämnena. Samtidigt är de många gånger avgörande för trädets viktiga funktioner kring ämnesomsättning och tillväxt. Återigen är det dags att påminna om Liebigs tunna. Är det brist på något ämne tas inte de andra upp heller. Använd därför gödselmedel som är kompletta - inklusive mikronäringsämnen.

Effekter av gödsling

Genom att säkerställa att träden har tillgång till växtnäring är det möjligt att ge förutsättningar för en optimal utveckling av träden. Detta visar sig genom att träden utvecklas normalt, är starka och friska och har god vitalitet. Ett sådant träd är förutom att det är vackert att titta på också ett ekonomiskt träd. Att hålla träden friska är oerhört mycket billigare än att ersätta utgångna träd. (Mer om detta i nästa artikel.)
 

Gödsling som försäkring

Som berördes i del ett beror ett träds utvecklingsförmåga naturligtvis också på andra faktorer än växtnäringstillgång, såsom växtbäddars utformning, vattentillgång, uppbyggnadsbeskärning osv. Inte desto mindre är växtnäringsförsörjningen ett problem för träd i stadsmiljö. I princip finns det två tillfällen när det är extra viktigt att tillföra växtnäring. Dels naturligtvis under trädets första år för att ge det en bra start. Men minst lika viktigt är att efter etableringsstadiet och slutbesiktningen se till att de bestånd som har etablerats och nu skall ingå i löpande drift får med sig den växtnäring som behövs. Om detta skall vara ekonomiskt möjligt är det en fördel att gödselmedlet varar i flera år så att arbetstiden för gödslingen minimeras. Vår gödselstav GrönVäx kan i många fall vara ett bra alternativ, på grund av sin kompletta växtnäringssammansättning och flerårseffekt. Hur många träd har du i din verksamhet som går ut varje år pga. bristande växtnäringsförutsättningar?

Vi skall i nästa artikel titta vidare på hur man praktiskt kan lägga upp ett gödslingsprogram för att försäkra sig mot växtnäringsbrister, samt studera något exempel på hur våra kunder arbetar.

Till dess ber jag att få önska dig en God Jul och ett Gott Nytt 2016!

Anders Larsson, Agronom, Glivarp Garden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Anders Larsson håller i en uppskattad jordkurs, Vad är Jord och Växtnäring, som också kan fås som uppdragsutbildning runt om i landet. Läs mer här:

https://www.gronatrender.se/article.php?id=296

Glivarp Garden AB vill vara det ledande företaget inom växtnäring till träd i Skandinavien. Företaget har grundats av Anders Larsson (Agronom och trädgårdsanläggare) med familj samt Tomas Kjellquist (Agronom) och Jan Nystedt (Driftledare). Bland grundarna finns en gedigen kunskap om växtnäring och biologiska processer, samt en passion för parker och träd.

Glivarp Garden AB marknadsför idag en gödselstav GRÖNVÄX, som nominerades till Elmia Garden Awards 2015 bland annat för dess effektivitet och långtidsverkan (upp till tre år). Ledande plantskolor som Tönnersjö Plantskola rekommenderar produkten bland annat för dess enkelhet. Mer information och referenser finns på www.godselstav.se eller hos företagets svenska återförsäljare www.weibullshorto.se

Senaste artiklar

20 augusti 2019

Fem sätt att spara pengar på snöröjningen

Vinterväghållning är svår att förutse och budgetera.
Acamas egen vinterväghållningsexpert Claes-Anders Malmberg skriver i denna artikel om hur du kan spara pengar på snöröjningen i vinter.

Läs mer »

6 augusti 2019

Kyrkogårdarna under förändring

Det finns få offentliga platser som berör människorna lika mycket som platsen för den sista vilan. Kyrkogårdarna, begravningsplatserna och griftegårdarna är starka bärare av ortens kulturhistoria och det engagerar så fort något verkar avvikande mot traditionen.

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del 3

I denna artikel kommer vi att fortsätta på ämnet jord. I förra delen av jordskolan gick vi igenom några fysikaliska aspekter kring jordars poriositet, vattenhållande förmåga samt kring ett alltid aktuellt ämne nämligen markpackning. I denna del 3 kommer vi att fördjupa oss lite i det biologiska och kemiska kring våra jordar. 

 

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del två

Del 2 av Glivarps Gardens Jordskola!

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad