Vad ska man använda som halkbekämpningsmedel?

Publicerad: 2020-01-24 10.33 | Senast ändrad: 2020-01-24 10.33

Vad ska man använda som halkbekämpningsmedel?

Lyssna till agronomen Anders Larsson som berättade om halkstoppande material på årets Vinterväghållningsdagar.

Halkbekämpningsmedel brukar indelas i två olika grupper, töande och friktionshöjande medel. Bland de töverkande medlen är idag vägsalt i olika former det vanligaste. De direkt friktionshöjande materialen domineras av sand och olika typer av bergkross. Ofta används också en kombination av friktionshöjande material och töande medel, för att exempelvis bergkrossmaterialet snabbare ska fästa i underlaget.

Metoderna har olika användningsområden och för användning av vägsalt finns ibland även lokala restriktioner gällande användning av vägsalt. Sand och bergkross används exempelvis vid mycket låga temperaturer eller på vägar och gator med lägre trafikintensitet. För bussleder och ur trafikintensitet likvärdiga trafikstråk är vägsalt troligen den metod som bäst svarar mot de krav vi har på säkerhet och framkomlighet på högprioriterade trafikleder.

Efterfrågade egenskaper hos halkbekämpningsmedlet är:

Snabb och långverkande effekt

Enkel hantering med modern lagrings-, lastnings- och spridningsteknik

Får inte orsaka skador på fordon och maskiner,

eller på byggnader/vägbeläggning

Snabb leverans även vid långvarig vinter

Låg kostnad

Minimala skador på flora och fauna

Minimala skador på mark och grundvatten

Ingen negativ inverkan på reningsanläggningarnas funktion

Töande medel

salt2

Vägsaltet består nästan alltid av natriumklorid. Vägsaltet sänker vattnets fryspunkt, teoretiskt sett ner till -18 grader. Men i praktiken används vägsaltet ner till ca -6 grader. Förutom natriumklorid (97%) består vägsaltet av  gips, fukt och natriumferrocyanid. Nfc används även i vanligt bordssalt för att saltet inte ska klumpa ihop sig. Torrt salt verkar inte omedelbart på en vägbana där det redan finns snö och is. Önskad effekt av torrt salt är att det ska bildas en saltlösning och att vägbanan därefter torkar upp så snabbt som möjligt. Desto mer snö och is det finns på vägbanan
ju långsammare går förloppet. Innan vägsaltet har hunnit fästa i vägbanan har trafiken redan bidragit till att en del av saltet förflyttat sig utanför vägbanan. Ju större saltkorn desto längre tid innan saltet går i lösning.

saltl-sning1

Som ett komplement till torrsaltsspridning används ofta befuktat salt eller saltlösning. Vid spridning av befuktat salt blandas torrt salt med saltlösning före utläggningen på vägbanan, s.k. kombispridning. Bäst verkan och minst saltåtgång uppnås vid temperaturer på noll till -2. För att nå samma töverkan ner till -10 fyrdubblas saltåtgången. Fördelarna med fuktsalt som halkbekämpningsmedel är en minimering av saltåtgången genom ett optimalt utnyttjande. Växtutslagningen vid vägsidor blir mindre och saltet fäster snabbare i vägbanan jämfört med torrsaltet. Varje påfyllning räcker för en längre vägsträcka vilket leder till ett effektivare fordonsutnyttjande. En mättad saltlösning minskar mängden spritt salt med 75 procent, jämfört med torrt salt.

salt3

Resultatet påverkas också av tidpunkten för spridningen. Mättad saltlösning är inte lämplig när vägen är belagd med is eftersom det ökar risken för att lösningen fryser på vägbanan. När det snöar och vägen är fuktig blir resultatet bäst. Saltlösning används främst efter plog eller borste, eller kombi-plog och borste, om den inte handsprutas med slang.

Friktionshöjande medel

Sand som halkbekämpningsmedel används exempelvis på lågtrafikerade vägar och i de delar av landet som har ett stabilt och förhållandevis kallt vinterklimat. I de södra delarna av landet är sandning inte lika vanligt med undantag av lågtrafikerade s.k. vita vintervägar. Men det finns även flera exempel på kommuner med något mildare vinterklimat där sandning används som det primära halkbekämpningsmedlet. Lokal halkbekämpningspolicy och en mer differentierad användning av olika halkbekämpningsmedel är två vanliga skäl till att sand och bergkrossprodukter har ersatt vägsaltet. En sådan differentierad halkbekämpning utformas ofta så att bussleder och trafikleder med tät trafik halkbekämpas med vägsalt, medan centrala stadsdelar och mindre trafikintensiva gator sandas.

Begränsande för sand som halkbekämpningsmedel kan sägas vara klimat- och väderfaktorer och trafiktätheten. Vid väderomslag där kallt väder tillfälligt övergår till töväder smälter sanden igenom isen eller den packade snön och sandningen måste upprepas. Vid stor trafiktäthet och hög hastighet transporteras sanden bort från vägbanan redan efter några hundra fordon vilket även detta leder till att sandningen måste upprepas. En faktor som talar emot sandning av högtrafikerade vägar är också en ökad miljöpåverkan i form av  fordonstransporter och ökad användning av naturresurser. Sandningen av vägar medför dessutom ett ökat behov av sandupptagning och dikesrensning.

makadam

På gångbanor och cykelbanor är sandning förhållandevis vanligt. Även här finns det för- och nackdelar med olika material. Bergkrossmaterial har fördelen att ett kubiskt stenmaterial minimerar risken för punkteringar på cykeldäck. Samtidigt rullar det kubiska materialet lättare på underlaget. Vid perioder med barmark eller innan sandupptagningen utförts på våren finns därför en ökad risk för fallolyckor på gångvägar och cykelvägar.

Egenskaper man söker hos friktionshöjande medel är:

Inte för skarpa korn

Minimalt med finkornigt material

Hög greppförmåga

Till nackdelarna hör: Vid hög trafiktäthet minskas greppförmågan snabbare än med töande medel, måste spridas fler gånger. Måste avlägsnas efteråt genom upptagning och deponering.

För och nackdelar med olika alternativa halkbekämpningsmedel

Kalciummagnesiumacetat är mycket dyrt.

Kalciumkloriden är verksamt vid lägre temperaturer men drar åt sig fukt och är därför ett mindre lämpligt alternativ då målet är att vägbanan ska vara torr under vintern

Urea har en övergödande effekt och är dyrt (används på flygplatser).

Sockerlösning kan ersätta en tredjedel av det vägsalt som sprids, dock måste Sverige enligt EU köpa raffinerat socker som är mycket dyrt. Skulle man istället få köpa råsocker skulle priset bli 1 kr/kg jämfört med vägsalt som kostar 80 öre/kg. En negativ aspekt är att de vilda djuren tycker bättre om socker än salt. Klibbig spridningsutrustning och renhållningen av fordonens vindrutor är två andra nackdelar.

Krossad kalksten anses vara användbart där det finns att tillgå och i de områden som är försurade, nackdelen är att det dammar samt att produkten kan orsaka problem mot slutet av vintersäsongen när materialet kan bli smetigt.

Stenmjöl liknar krossad kalksten, då det negativa är dammet och dess förmåga att inte ligga kvar på vägbanan.

Isrivning är förhållandevis energikrävande. Det ökar ev. risken för skador på beläggning som i sin tur leder till ökade kostnader för reparationer.

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Missa inte Vinterväghållningsdagarna ONLINE
21 och 22 oktober 2020 via ZOOM.

Se program samt mer info här: https://vintervaghallning.se/article.php?id=446

Senaste artiklar

20 oktober 2020

Hur ställer vi om till extensiv parkskötsel?

Hur går vi över till extensiv och miljövänligare parkskötsel? Börja med gräset.

En fjärdedel av parkens kostnader brukar gå till att sköta bruksgräset. Och det har blivit allt fler intensivt skötta ytor i kommunerna.

Hur kan man effektivisera, förbilliga eller sänka ambitionerna?

 

Läs mer »

20 oktober 2020

Livesänd webbkurs: effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? 

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur.

Läs mer »

14 oktober 2020

Är utemiljön värd mer eller mindre?

Vilket pang får politikerna för verksamhetens anslag och hur produktionsplanerar och kalkylerar man utifrån det?
Att stärka produktionsstyrningen är vägen framåt. Inte minst nu när lågkonjunkturen inte är en möjlig utmaning utan snarare en hård realitet.

Läs mer »

29 september 2020

Växtkunskap del 4 - Var finns informationen?

I fjärde och sista delen av Jenny Nilssons artikelserie om växtkunskap diskuterar vi för- och nackdelarna med olika källor och ger några tips på bra ställen där man hittar växtinformation online. Avslutningsvis tipsar vi om ett webbinarium för dig som vill arbeta mer med växtinformation.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad