Kurs - Spara pengar med rätt prioriterat underhåll Kurs - Spara pengar med rätt prioriterat underhåll | Gröna Trender

Publicerad: 2019-11-05 19.04 | Senast ändrad: 2020-05-25 14.22

Kurs - Spara pengar med rätt prioriterat underhåll

Idag har utemiljöbranschen en stor ”backlog” vad gäller både avhjälpande och planerat underhåll i yttre miljön hos kommunernas park- och fastighetskontor, de alllmännyttiga bostadsföretagen,  bostadskooperationen och privata fastighetsbolag. Detta har vi belyst i fortbildningsdagar under de senaste två åren.

Vi tar nu detta ett steg vidare och går in på hur man tids-och kostnadssätter underhållsarbeten och skapar en tydlig prioritering av både avhjälpande och planerat underhåll för att få maximalt med pang för pengarna.

 Kurser

Klicka på bilden för att se aktuella utbildningar för Tekniska Förvaltningar


 

Kursprogram

DAG 1

09.00 - Registrering och morgonkaffe.

09.30 - Claes-Anders Malmberg, VD, Acama konsult AB, inleder med praktisk info och introduktion till fortbildningsdagarna.

09.45 - Claes-Anders Malmberg fortsätter med ett föredrag om nyckeltal för underhållsarbeten och hur man med dessa kan budgetera och kalkylera sina underhållskostnader.

10.35 - Anders Larsson, agronom och entreprenör, föreläser om hur man upprättar en produktionsplan för underhållsarbeten i egen regi och på entreprenad, dels utifrån verkliga förhållanden i dagsläget och dels utifrån kommande budgetering.  Anders ger också exempel på vanliga problem och frågor som dyker upp i samband med att man produktionsplanerar underhållsarbeten.

11.25-11.40 - Bensträckare

11.40 - Claes-Anders Malmberg och Anders Larsson leder ett gemensamt grupparbete kring inventering och budgetering av underhållsarbeten. Underhållskalkylering i praktiken.

12.30-13.30  - LUNCH

13.30 - Gruppdiskussioner på frågan: Hur ser det ut hos er idag? Har ni gjort en tydlig inventering och hur detaljerat budgeterar ni era yttre underhållsarbeten idag? Vi fortsätter i de förplanerade tvärgrupper över yrkes- och arbetsplatsgränserna som vi arbetat i på förmiddagens grupparbete för en uppsamlande diskussion. Vi kommer vi att sammanställa resultaten och distribuera ut på mejlen till alla deltagare nästa morgon.

14.10 - Gästföreläsare ej klar. Föreläsning om hur viktigt det är med överlämning från projekt till drift. Slutbesiktning, garantibesiktning och nollställning. Och vilka vanliga fel och brister som upptäcks vid besiktningar. En ny anläggning ska vara fullgod utan brister, annars startar underhållet och problemen direkt. Hur förhindrar vi att nya projekt får extrakostnader på driften redan från början?

15.10-15.40  - Eftermiddagskaffe 

15.40  - Gästföreläsare ej klar. Kommer prata om vilka utmaningar kommunen ser kring överlämningen av nya projekt till driften. Och hur kommunen arbetar med felanmälan och rondering för att upptäcka och åtgärda underhållsbehov.

16.30 - Fortbildningsdagen avslutas.


DAG 2

09.00 - Gästföreläsare ej klar. Föreläsning med utgångspunkt från lekplatser om vanliga fel från början och hur man planerar för avhjälpande och planerat underhåll. Vilka underhållsinsatser kan förväntas under den ekonomiska och tekniska livstiden. Och vilken livslängd kan förväntas av platsen och utrustningen? Hur ska man tänka?

10.00 - Förmiddagskaffe 

10.30 - Gästföreläsare ej klar. Hur styr vi upp underhållsarbeten som utförs på entreprenad? Definitioner, tillämpning på utemiljön, uppstyrning juridiskt och praktisk tillämpning på entreprenadavtalet ABFF15.

11.30 - Anders Larsson och Claes-Anders Malmberg kommer tillbaka och föreläser tillsammans om sina erfarenheter från olika kommunala genomlysningar och produktionsplaneringsprojekt om hur man kan arbeta med att reglera underhållskostnaderna inom driftbudgeten för att möta besparingskrav eller t ex en dyr vinter. Ett föredrag om kommunicerande kärl i driftbudgeten och exempel på regleringsmodell.

12.15 - LUNCH

13.15 - Gästföreläsare ej klar. Kommer att prata om hur kommunen arbetar med prioritering av underhållsarbeten inom gatusidan. Vilka åtgärdstider gäller för akuta arbeten, hur avgränsar och prioriterar man rätt ur behovs- och kostnadssynpunkt?

14.15 - Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB,leder oss i en avslutande gruppdiskussion där vi tar fram en gemensam checklista  för 1. överlämning från projekt till drift, 2. prioritering av avhjälpande underhållsarbeten och 3. Planerade underhållsarbeten.  Vad är det vi ska tänka på för att göra rätt prioriteringar? Denna checklista kommer att mejlas ut till deltagarna efter kursen.

15.10-15.30 Fortbildningsdagarna avslutas med gemensamt eftermiddagskaffe.

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Fakta

Datum och plats

2-3 december 2020 i Huddinge på Folkes,
http://www.folkesevent.se/home/

Första dagen börjar kl 09.00 och slutar kl 16.30.
Andra dagen börjar kl 09.00 och slutar kl 15.30.

Maxantal: 20 deltagare
OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att corona-säkra lokalen inför kursen genom avståndskrav, handsprit m.m.

Kostnad

Fortbildningsdagarna kostar 6495 kr exklusive moms, vilket inkluderar kaffen, luncher samt dokumentation. 

Missa inte vårt specialerbjudande: Gå 4 och betala för 3. Gäller till 30 dagar före kursstart.

Anmälan

Anmäl dig på https://www.gronatrender.se/kursanmalan.php
eller till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-post; maria@acama.se

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.